Showdata

วันที่ เรื่อง
2024-01-29 16:15:20 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566) เปิด
2023-11-08 15:28:48 ประกาศจังหวัดแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวตราคาจ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิด
2023-11-15 08:45:32 ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ โรงพยาบาลวังชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิด
2023-11-02 09:59:53 ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ โรงพยาบาลวังชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิด
2023-10-24 09:59:05 ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิด
2023-11-02 09:22:43 ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิด
2023-10-06 15:46:04 ประกาศจัวหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ โรงพยาบาลวังชิ้น เปิด
2023-09-27 16:19:34 ประกาศจัวหวัดแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิด
2023-09-15 14:29:44 ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เปิด
2023-09-06 09:44:32 ประกาศจังหวัดแพร่ เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เปิด
2023-09-04 08:44:30 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิด
2023-08-10 16:03:38 ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิด
2023-07-21 10:59:02 ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เปิด
2023-07-14 13:42:21 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน 2566 ถึง พฤษภาคม 2566) เปิด
2023-05-05 14:56:45 ประกาศจังหวัดแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลวังชิ้นประจำปีงบประมาน 2565 เปิด
2023-04-28 14:46:12 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566) เปิด
2023-04-28 13:58:57 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปีงบ 2565 เปิด
2023-01-31 10:32:55 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565) เปิด
2022-11-15 14:59:20 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทางการแพทย์ด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิด
2022-11-01 15:15:44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิด
2022-10-21 15:55:11 ประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิด
2022-10-21 15:53:36 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบ2566 เปิด
2022-09-27 16:33:41 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างทำอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปิด
2022-09-27 16:30:54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปิด