Showdata

วันที่ เรื่อง
2024-05-13 08:37:17 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีขายทอดตลาด เปิด
2024-04-30 21:00:22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิด
2024-04-29 16:20:50 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล เปิด
2024-04-24 15:57:47 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปีงบประมาณ 2567 เปิด
2024-04-24 13:23:06 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล เปิด
2024-04-17 11:40:50 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิด
2024-04-10 10:45:17 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิด
2024-04-04 09:39:35 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล เปิด
2024-04-02 08:27:10 เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง เปิด
2024-03-27 13:10:07 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานบริการ เปิด
2024-03-25 10:03:23 นโยบายการบริหารด้านเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบีละซี เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติในสถานบริการสาธารณสุข เปิด
2024-03-25 10:02:21 นโยบายการบริหารด้านเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบีละซี เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติในสถานบริการสาธารณสุข เปิด
2024-03-15 09:14:51 ข้อมูลงบการเงิน ระบบเกณฑ์คงค้าง (GL) ประจำปีงบประมาน 256 เปิด
2024-03-04 14:16:40 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน เปิด
2023-12-19 16:16:43 ส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม เปิด
2023-12-19 16:14:17 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม เปิด
2023-10-25 08:17:29 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เปิด
2023-09-28 15:31:30 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน นักเทคนิคการแพทย์และพนักงานบริการ เปิด
2023-09-22 08:29:41 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวันเวลา สถานที่ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานบริการ เปิด
2023-09-18 10:18:14 ประกาศรายชื่อไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช.รายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด เปิด
2023-09-04 14:27:17 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด เปิด
2023-09-04 14:25:36 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแน่ง พนักงานบริการ เปิด
2023-08-04 13:06:47 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด เปิด
2023-08-04 13:06:17 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เปิด
2023-07-21 08:22:16 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน เปิด
2023-07-12 14:37:01 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิด
2023-06-30 14:29:13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพยาบาลวิชาชีพ เปิด
2023-06-19 10:26:19 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เปิด
2023-05-01 14:35:14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เปิด
2023-03-29 14:26:15 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น ลจช รายวัน เปิด
2023-03-20 14:34:50 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เปิด
2023-03-10 11:44:10 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เปิด
2023-03-01 14:00:27 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน เปิด