ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ

1. ระบบเรียกพยาบาล

1.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเรียกพยาบาล
1.2 มีคู่มือการใช้งานของระบบเรียกพยาบาล
1.3 มีแผนผังระบบเรียกพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเรียกพยาบาล
1.4 มีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
1.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
1.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
1.7 มีอุปกรณ์สำหรับเรียกพยาบาลที่หัวเตียงผู้ป่วย ในห้องน้ำผู้ป่วย และห้องน้ำคนพิการ

2. ระบบวิทยุคมนาคม

2.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบวิทยุคมนาคม
2.2 มีคู่มือการใช้งานระบบวิทยุคมนาคม
2.3 มีแผนผังโครงข่ายวิทยุคมนาคมที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบวิทยุคมนาคม
2.4 มีการตรวจสอบระบบวิทยุคมนาคม ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
2.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
2.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
2.7 ผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประจำตัวผู้ใช้และบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคม
2.8 การมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3. ระบบโทรศัพท์

3.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบโทรศัพท์
3.2 มีคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์
3.3 มีแผนผังระบบโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์
3.4 มีการตรวจสอบระบบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
3.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
3.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา

4. ระบบเสียงประกาศ

4.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเสียงประกาศ
4.2 มีคู่มือการใช้งานระบบเสียงประกาศ
4.3 มีแผนผังระบบเสียงประกาศที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบเสียงประกาศ
4.4 มีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
4.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
4.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา

5. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

5.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
5.2 มีคู่มือการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
5.3 มีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
5.4 มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
5.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
5.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
5.7 มีห้องควบคุมหลักและมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล

6. ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

6.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
6.2 มีคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
6.3 มีแผนผังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
6.4 มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
6.5 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
6.6 มีระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูล

7. ระบบโทรทัศน์ภายใน

7.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบโทรทัศน์ภายใน
7.2 มีคู่มือการใช้งานระบบโทรทัศน์ภายใน
7.3 มีแผนผังระบบโทรทัศน์ภายในที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์ภายใน
7.4 มีการตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายใน ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
7.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
7.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา

8. ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล

8.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล
8.2 มีคู่มือการใช้งานรถพยาบาล เครื่องมือและอุปกรณ์ในรถพยาบาล
8.3 เป็นรถพยาบาล ตามกฎหมายและมาตรฐานกำหนด
8.4 มีการตรวจสอบระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
8.5 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา