การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2566

ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล

MOIT ๑ หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
              (กรณีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดให้ใช้คำสั่งหรือประกาศเดิม)

๑. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง
๑.๑.บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามคำสั่ง/ประกาศ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
๑.๒.คำสั่ง/ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑.๓.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑.๔.ฟอร์มเผยแพร่
๒. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๕
๒.๑.บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบรายงาน ฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
๒.๒.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของปี ๒๕๖๕
๒.๓.ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนาม ประกอบด้วย (๑)รูปถ่าย (๒)ชื่อ-นามสกุล (๓)ตำแหน่ง (๔)หมายเลขโทรศัพท์ (ครบ ๔ รายการ)
๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร
๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน
๑.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑.๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารฯ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๑.๗ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (๑)ที่อยู่หน่วยงาน (๒)หมายเลขโทรศัพท์ (๓)หมายเลขโทรสาร (๔)ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (๕)แผนที่ตั้ง (ครบ ๕ รายการ)
๑.๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๔

๕. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน (ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธาน)

๗. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

๘. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๙. แผนปฏิบัติการประจำปี (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
๑๐.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ ๙)
๑๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๑.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๑๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๑๒. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
๑๒.๑ แบบฟอร์มเผยแพร่
๑๓. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๓.๑ แบบฟอร์มเผยแพร่
๑๔. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
๑๔.๑ แบบฟอร์มเผยแพร่
๑๕. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ)
๑๖. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๖.๑ รายงานผล ฯ รอบ ๖ เดือน
๑๖.๒ รายงานผล ฯ รอบ ๑๒ เดือน
๑๗.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๗.๑ รายงานผล ฯ รอบ 6 เดือน(รายงานผลไตรมาส ๒)
๑๗.๒ รายงานผล ฯ รอบ ๑๒ เดือน
๑๘.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๘.๑ การวิเคราะห์ผลการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๘.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๘.๒.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง งานจ้างเหมาต่างๆ และแผนงานโครงการ งปม ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทางการแพทย์ด้านต่างๆ งปม ๒๕๖๖

๑๘.๒.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน

๑๘.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบ

๑๘.๓.๑ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่๑) (บันทึก+รายงานไตรมาส๑+ฟอร์ม)

๑๘.๓.๒ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่๒) (บันทึก+รายงานไตรมาส๒+ฟอร์ม)

๑๘.๓.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่๓) (บันทึก+รายงานไตรมาส๓+ฟอร์ม)

๑๘.๓.๔ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่๔) (บันทึก+รายงานไตรมาส๔+ฟอร์ม)

๑๘.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๘.๔.๑ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๘.๔.๒ แบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-)

๑๘.๔.๓ แบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้าง (เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-)

๑๘.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สขร.๑)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)


ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จัดทำลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน)

๑. บันทึกเสนอ ผบห.รับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน((๑)การวิเคราะห์ความเสี่ยง (๒)การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์/ข้อจำกัด (๓)การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดพลังงาน (๔) แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๔ หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีภายใน ๓๐ วันทำการ
๑.๑ บันทึกเสนอ ผบห. ลงนามรับทราบและอนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
๑.๒ หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๑.๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๓.๑ แผนงบดำเนินงาน

๑.๓.๒ แผนงบลงทุน

๑.๔ คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
๑.๕ ฟอร์มเผยแพร่
๒ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ตามรอบระยะเวลา (งบลงทุน / งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส)
๒.๑ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่1)(บันทึก+รายงานไตรมาส1+ฟอร์ม)
๒.๒ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่2) (บันทึก+รายงานไตรมาส2+ฟอร์ม)
๒.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่3) (บันทึก+รายงานไตรมาส3+ฟอร์ม)
๒.๔ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2566 (ไตรมาสที่4) บันทึก+รายงานไตรมาส4+ฟอร์ม)
๓ การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
๓.๑ บันทึกแจ้งเวียนประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
๓.๒ ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

๓.๒.๑ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐.- บาท)

๓.๒.๒ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯ (เกิน๑๐๐,๐๐๐.- บาท)

๓.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ (บันทึก+สขร.1+ฟอร์ม)

ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT ๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑.๑ บันทึกเสนอ ผบห. ลงนาม และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
๑.๒ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่
๒. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
๒.๑ บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
๒.๒ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๓ ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๗ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๒ รอบสอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๑. บันทึกเสนอ ผบห. ลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

๒. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก (รอบ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๓. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก (รอบ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๔. ฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ ๓ รอบแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. บันทึกเสนอ ผบห. ลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

๒. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก (รอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๓. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก (รอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๔. ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๘ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๑.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (On –site หรือ Online) ประกอบด้วย
๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม
๑.๒ โครงการอบรม
๒.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ ฯ
๓.บันทึกข้อความเสนอ ผบห. รับทราบรายงานผลการอบรมและขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
๔.รายงานผลการอบรม ฯ
๕.ภาพกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดอบรม ฯ (On –site หรือ Online)
๖.ฟอร์มเผยแพร่

ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT ๙ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

๑.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

๒.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

๓.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ ๑ และ ๒

๔.ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๑๐ หน่วยงานมีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงาน ฯ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๖)

๑.บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอ ผบห. ทราบและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

๒.สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และ เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.ฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงาน ฯ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. ๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๖๖)

๑.บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอ ผบห. ทราบและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

๒.สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และ เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๑๑ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑. หลักฐานการการจัดโครงการ/กิจกรรม (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)
๑.๑ บันทึกผู้บริหารอนุมัติโครงการและมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
๑.๒ โครงการ

๒. รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ ผบห.ทราบ

๓. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

๕. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๖. บันทึกรายงาน ผบห. ทราบ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (ข้อ ๒, ๓ , ๔)

๗. แบบฟอร์มเผยแพร่


ตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน

MOIT ๑๒ หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

ไตรมาสที่ ๒ หรือไตรมาสที่ ๓

๑. บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. คำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่

ไตรมาสที่ ๔

๑. บันทึกเสนอ ผบห.ทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

๒. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน

๓. ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๑๓ หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. บันทึกเสนอ ผบห. รับทราบรายงานจการประเมิน ฯ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานการประเมิน (ตามตัวอย่างหน้า ๗๕ คู่มือ) ที่พิมพ์ สำเนาคำตอบการประเมินฯจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๓. ฟอร์มเผยแพร่


ตัวชี้วัดที่ ๖ การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ

MOIT ๑๔ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้มรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

๑. บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามข้อสั่งการและการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
๒.๑ การยืมพัสดุประเภทคงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
๒.๒ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
๒.๓ ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน (๒.๑ , ๒.๒)
๒.๔ ฟอร์มเผยแพร่
๒.๕ กลไกการกำกับติดตาม
๓.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
๓.๑ การยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน
๓.๒ ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
๓.๓ ฟอร์มเผยแพร่
๓.๔ กลไกการกำกับติดตาม

๔. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตาม ๒ และ ๓

๕. ฟอร์มเผยแพร่


ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT ๑๕ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๒ แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานประจำปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๓ ฟอร์มเผยแพร่

๒.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ บันทึกเสนอ ผบห. ลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.๒ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบฟอร์ม ๑ ตามคู่มือ)

๒.๓ ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๑๖ หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๒

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) (ทำเป็นรูปเล่ม)

๑.๑ บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ และการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖) อย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๑.๓ ฟอร์มเผยแพร่

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

๒.๑ บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ และการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ (รอบ ๖ เดือน) แบบฟอร์มที่ ๓ ตามคู่มือ รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖

๒.๓ ฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ ๔

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑.๑ บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ และการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ (๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖) อย่างช้าภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

๑.๓ ฟอร์มเผยแพร่

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒.๑ บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ฯ และการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ (รอบ ๑๒ เดือน) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒.๓ ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ ๒

๑. บันทึกเสนอ ผบห. อนุมัติการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ฯ

๓. บันทึกเสนอ ผบห. รับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ฯ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความทเสี่ยง (คู่มือหน้า ๙๑-๑๐๐)

๕. ฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ ๔

๑. บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ ตามขั้นตอนที่ ๙ คู่มือหน้า ๑๐๑

๓. ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ไตรมาสที่ ๒

๑. บันทึกเสนอ ผบห.ลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. มาตรการป้องกันการทุจริต ต้องสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยง MOIT ๑๗

๓. หลักฐานการแจ้งเวียน ตามข้อ๑และ๒

๔. ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๑๙ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๒

๑. บันทึกเสนอ ผบห. รับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ ๖เดือน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

๓. ฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ ๔

๑. บันทึกเสนอ ผบห. รับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS ตามคู่มือหน้า ๑๐๖

๓. ฟอร์มเผยแพร่


ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้บุคลากรในหน่วยงาน ประกอบด้วย

๑.๑ บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๒ โครงการ

๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมฯ

๓. บันทึกเสนอ ผบห. รับทราบรายงานผลการอบรม ฯ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔. รายงานผลการอบรมฯ

๕. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

๖. ฟอร์มเผยแพร่


ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

MOIT ๒๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

๑. บันทึกเสนอ ผบห. ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน ๓ ฉบับ)

๓. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน (ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

๔. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๕. ฟอร์มเผยแพร่

MOIT ๒๒ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาสที่ ๒

๑. บันทึกเสนอ ผบห.รับทราบคู่มือแนวปฏิบัติฯ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ฯ และฟอร์มเผยแพร่

๓. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวทางปฏิบัติฯ และฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ ๔

๑. บันทึกเสนอ ผบห. รับทราบรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ฯ ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่4 ผ่านระบบ Google Forms และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ (ตามตัวอย่างหน้า ๑๑๗)

๓. ฟอร์มเผยแพร่

Footer