การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2565

ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล MOIT ๑ -MOIT๒

MOIT ๑ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑. คำสั่ง/กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๑.๑.บันทึกลงนามในคำสั่งและมีการอนุญาตรำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑.๒.คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
๑.๓.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑.๔.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ข้องห่วยงาน
๒. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อศาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
๒.๑.บันทึกข้อความลงนามและมรการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
๒.๒.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
๒.๓.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลบริหาร แสดงรายนามข้องผู้บริหารของหน่วยงาน
๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร
๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน
๑.๔ หน้าที่และอำนวจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑.๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑.๗ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) ที่อยู่หน่วยงาน (๒) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (๓) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (๔) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (๕) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน (มีครบ ๕ รายการ)
๑.๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคลากรภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนวจตามหน้าที่และอำนาจภารกิจของหน่วยงาน

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๔

๕. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

๗. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

๘. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๘.๑ ฟอร์มเผยแพร่ข้อ ๑-๕,๗-๘
๙. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
๙.๑ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
๙.๒ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี ๒๕๖๕
๙.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการทุกโครงการ ณ 31 สิงหาคม 2565
๙.๓ ฟอร์มเผยแพร่
๑๐.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕
๑๐.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕
๑๐.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕
๑๐.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ณ 31 สิงหาคม 2565
๑๐.๓ ฟอร์มเผยแพร่

๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

๑๒. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๒.๑ ฟอร์มเผยแพร่ ข้อ ๑๑-๑๒
๑๓. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
๑๓.๑ ฟอร์มเผยแพร่
๑๔. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (การกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๔.๑ ฟอร์มเผยแพร่

๑๕. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

๑๖. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๖.๑ ฟอร์มเผยแพร่ ข้อ ๑๕-๑๖
๑๗.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
๑๗.๑ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
๑๗.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕
- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง งานจ้างเหมาด้านต่างๆ และแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑๗.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ ๑
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๑ (๔ช่อง) ฟอร์มเผยแพร่
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ ๒
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๒ (๔ช่อง) ฟอร์มเผยแพร่
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ ๓
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๓ (๔ช่อง) ฟอร์มเผยแพร่
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ ๔
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๔ (๔ช่อง) ฟอร์มเผยแพร่
๑๗.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ
๑๗.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT ๓ - MOIT ๕

MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงฯในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

๓. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๔ หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
๑. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
๓. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการ
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง งานจ้างเหมาด้านต่างๆ และแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
๔. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
๕. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ ๒ รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลากำหนด
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ ๑
บันทึกเสนอ ผบห.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๑ (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ ๒
บันทึกเสนอ ผบห.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๒ (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ ๓
บันทึกเสนอ ผบห.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๓ (4ช่อง)

ฟอร์มเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ ๔
บันทึกเสนอ ผบห.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ ๔ (4ช่อง)
ฟอร์มเผยแพร่
ข้อ ๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
๑.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่
แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
บันทึกเสนอ ผบห
รายงานสขร.๑
ฟอร์มเผยแพร่

ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT ๖ - MOIT ๙

MOIT ๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๑ บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑.๒ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและเป็นนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
๒.๑ บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการขอ
๒.๒ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๓ แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร กรณีใช้คำสั่งเดิม

๑. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. มีประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

๓. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. หลักฐานแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT ๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
๑. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
๓. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
๔. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
๑. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ดีมาก มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
๓. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
๔. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

๑. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ฯ
๑.๑ บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ
๑.๒ โครงการ

๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ ฯ

๓. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม ฯ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔. รายงานการอบรม ฯ

๕. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

๖. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT ๑๐ - MOIT ๑๒

๑. การจัดการเรื่องร้องเรียน

MOIT ๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

๑.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๑๑ หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ ๒

๑. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

๒. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ ๖ เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)
๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๒. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ ๑๒ เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

MOIT ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑.๒ โครงการ /กิจกรรม

๒. รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้ส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

๓. รายงานการประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

๔. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ

๕. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๖. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๗. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน MOIT ๑๓ - MOIT ๑๔

MOIT ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ไตรมาสที่ ๒ หรือไตรมาสที่ ๓

๑. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบน
๒.๑ มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
๒.๒ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๓ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
๒.๔ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด
๒.๕ มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒.๖ มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะการเชิงธุรกิจ

๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. บันทึกข้อความรับทราบและรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

๒. รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๑๔ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ไตรมาสที่ ๒ หรือไตรมาสที่ ๓

๑. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. คำสั่งประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด

๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

๔. ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร

๕. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๖. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด

๒. รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ ๖ การรับสินบน MOIT ๑๕

MOIT ๑๕ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

๑.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และมีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

๓. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

๔. หนังสือแจ้งเวียน

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ ๗ การใช้ทรัพย์สินของราชการ MOIT ๑๖ - MOIT ๑๗

MOIT ๑๖ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOUT ๑๗ หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมอชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๒

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบฟอร์ม ๒ ตามคู่มือ) รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ ๘ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๘ - MOIT ๒๑

MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

๑. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน

๒. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน

๓. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน

๔. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๑๙ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

๑.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

๒. แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มี่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT ๑๘

๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

๔. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรม

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…”

๑. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG...

๒. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG...

๓. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG...

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

๑. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
๑.๒ โครงการ

๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

๓. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔. รายงานผลการอบรม

๕. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

๖. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT ๒๒ - MOIT ๒๓

MOIT ๒๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

๑. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

๒. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วย

๓. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

๔. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT ๒๓ หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาสที่ ๒

๑. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๓. คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๔. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. Print Screen หน้าจอผ่านระบบ Google Form

๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Footer