โรงพยาบาลวังชิ้น

ประวัติโรงพยาบาลวังชิ้น

โรงพยาบาลวังชิ้น เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขมีเนื้อที่ 25 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ที่ 8 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ ก่อตั้งเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2526 ได้รับบริจาคสร้างตึกผู้ป่วย ในปี 2528 จึงสามารถ รับผู้ป่วยใน ได้ 18 เตียง และได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ให้ขยายการให้บริการเป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อปี 2537 จึงมีการสร้างตึกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในเพิ่มเติม และเปิดรับผู้ป่วยได้เต็ม 30 เตียง ในปี 2538

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรเป็นเลิศ ก้าวทันเทคโนโลยี พหุภาคีเข้มแข็ง สู่สังคมผู้สูงอายุ คุณภาพดี

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว
  2. ขพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
  3. พัฒนาศักายภาพบุคลากร เสริมสร้างกำลังใจให้เป็นองค์กรแห้งความสุข
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาภาคีเครือข่าย และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ
  6. พัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

  1. พัฒนาระบบบริหาร ระบบบริการ ให้สอดคล้องเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  2. เสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่าย ให้ประชาชนสามารถจัดการปัญหาสุขภาพได้
  3. ส่งเริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาสมตามบริบทของพื้นที่

แผนที่อำเภอวังชิ้น

Footer