รายนามผู้บริหารหน่วยงาน

นายแพทย์อมรพันธ์ สมร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น
โทร 054-589252 ต่อ 201


----------------------------------------

นายพิเชษฐ์ บุญสืบ
นายแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงานการแพทย์
โทร 054-589252 ต่อ 204


----------------------------------------

นางสาวชญาณี สุวรรณรัตน์
ทัตแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงานทัตกรรม
โทร 054-589252 ต่อ 105


----------------------------------------

นางวันเพ็ญ ต๊ะคำ
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค
โทร 054-589252 ต่อ 106


----------------------------------------

นางขวัญดาว คำคง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการพยาบาล
โทร 054-589252 ต่อ 209


----------------------------------------

นายกิตติศักดิ์ แก้วแสนสาย
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
โทร 054-589252 ต่อ 309


----------------------------------------

นายพรชัย ต๊ะคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร 054-589252 ต่อ 201


----------------------------------------

นางณัฐกฤตา แก้วแสนสาย
พยาบาลชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โทร 054-589252 ต่อ 408


----------------------------------------

นายวิรัตน์ ท้าวบุญญาภินิกุล
นักวิชาการสารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการแพทย์
โทร 054-589252 ต่อ 212


----------------------------------------

Footer